รวมภาพกิจกรรม

Dreams + Teams
KR School

สถิติการเข้าชม

· สถิติการเข้าชม

Online

สมาชิก 1
บุคคลทั่วไป 33
สมาชิก 0

ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม
คุณสามารถเข้าสู่ระบบ
หรือสมัครสมาชิก
โดยคลิกที่นี่

               โครงการอบรมคุณธรรม
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกันทรารมณ์ เพื่อให้นักเรียน
มีความรู้ความเข้าในการเป็นพลเมืองที่ดี ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน
พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์

               อบรมครูด้านคุณธรรมจริยธรรม
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพครู ด้านคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าในการสร้างพลเมืองที่ดี
ของประเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของชาติ ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียน
กันทรารมณ์

               Open House 2016
        โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดนิทรรศการ K.R. Open House 2016 ประจำปี
การศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้ครู
และนักเรียนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานมีการ
จัดนิทรรศการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตกันทรารมย์ และสถาบันการศึกษา
ในเขตอำเภอกันทรารมย์ กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม การแข่งขันการประกวด
ร้องเพลง การแสดงละครบนเวที และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

               ร่วมแสดงความยินดีนักเรียน ม.6
        งานแนะแนวโรงเรียนกันทรารมณ์ ได้จัดกิจกรรมวันแห่งความภูมิใจ
นักเรียน ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 26
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 08.20 - 09.30 น. ณ บริเวณสนาม
หน้าเสาธง โรงเรียนกันทรารมณ์ เพื่อร่วมแสดงความชื่นชมยินดี นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ประสบความสำเร็จในการสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา

               รับการประเมิน สพม.28
        โรงเรียนกันทรารมณ์รับการประเมินจากคณะกรรมการ ประเมินผล
การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี
การศึกษา 2558 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น.
ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนกันทรารมณ์ นำโดย นายภัทธศาสน์ มาสกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เป็น
ประธานการประเมินครั้งนี้

               พิธีสวนสนามและปฏิญาณตน
        กิจกรรมยุวกาชาด จัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนายุวกาชาดไทยในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น.
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตน
นายภาคภูมิ ทวีชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

               โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน
        ฝ่ายกิจการนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน "ชีวิตมีคุณค่า
ส่งเสริมภูมิปัญญาของชุมชน" ซึ่งเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือชุมชน โดยนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 07.30-16.00 น. ณ บ้านคูบ หมู่ที่ 4
และหมู่ที่ 9 ต.คูบ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

FB/DLIT/Eng

Face Book งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกันทรารมณ์ Face Book สมาคมศิษย์เก่ากันทรารมณ์ Face Book ธนาคารโรงเรียนกันทรารมณ์ DLIT Echo English - Basic Englisth mail @ kr.ac.th mail @ kr.ac.th

Lab on Web

เกมส์ฝึกสมอง

แฟลชอื่นๆ

คำคม/ความรู้

God hates those who praise themselves.
พระเจ้าทรงเกลียดชังคนที่ยกย่องตนเอง
สุภาษิตอังกฤษ

ข่าวสารในโรงเรียน

· พิธีเปิดกีฬาวันครู 59
· พิธีทำบุญตักบาตรประจำปีการศึกษา 2558
· กิจกรรมพี่พบน้อง
· กิจกรรมวัน Christmas 2015
· ร่วมแสดงความยินดี
· วันพ่อแห่งชาติ
· ค่ายคุณธรรม ม.2
· กิจกรรมวันลอยกระทง
· แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
· พิธีเปิดทองอุไรเกมส์ ครั้งที่ 59
· คุณครูเกษียณปี 2558
· นิเทศการจัดการศึกษา
· กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
· กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558
· กิจกรรมวันเข้าพรรษา

สถิติการเข้าชม

สถิติตั้งแต่ กันยายน 2546

จำนวนครั้งการเข้าชม
รวมทั้งหมด : 40983127
วันนี้ : 1435
เมื่อวาน : 2719

โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (PostNuke-Lite) PostNuke ซอฟต์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL (1024 x 768 pixels)
โทรศัพท์ 045-651143, โทรสาร 045-651532, E-mail : krschool@hotmail.com